Deprecated: Function Elementor\DB::is_built_with_elementor is deprecated since version 3.2.0! Use Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor() instead. in /var/www/vhosts/diamondpest.com/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5379
วิธีรับมือและมาตรการป้องกันสัตว์พาหะรบกวน - Diamond Pest
วิธีรับมือและมาตรการป้องกันสัตว์พาหะรบกวน

วิธีรับมือและมาตรการป้องกันสัตว์พาหะรบกวน

มีวิธีรับมืออย่างไรเมื่อสัตว์พาหะรบกวน และมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้าง?

ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ การควบคุมสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมให้สะอาดและเหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก หากพบการปนเปื้อนที่มาจากสัตว์พาหะนั้นอาจไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภค และตัวของโรงงานเอง ดังนั้นควรจะมีการกำกับและควบคุม ป้องกันไม่ให้มีสัตว์พาหะเหล่านี้ภายในโรงงาน ซึ่งสัตว์พาหะนั้นมีอะไรบ้างและ Diamond Pest มีวิธีการป้องกันอย่างไร มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันได้เลย

 

สัตว์พาหะและควบคุม – กำจัด มีดังนี้

หนู

 • ภายนอกอาคาร ออกแบบระบบป้องกัน ติดตั้งสถานีเหยื่อพิษหนู และเปลี่ยนเหยื่อพิษ
 • ภายในอาคาร ออกแบบระบบป้องกัน ติดตั้งสถานีกล่องกาวดักหนู และเปลี่ยนแผ่นกาว
 • สถานีเหยื่อพิษผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภท PP มีความคงทนต่อแสงแดดในเมืองไทย
 • มีกุญแจสำหรับ Lock เพื่อความปลอดภัย

แมลงสาบ

 • ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงสาบ โดยใช้ “Clean-Out Program” ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางบริษัทฯ คิดค้นรูปแบบการทำบริการแบบพิเศษ ที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดปัญหาแมลงสาบในพื้นที่
 • การใช้เหยื่อพิษแมลงสาบ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีประเภทน้ำได้
 • -การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบประเภท “Food Grade” เพื่อลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเคมีอันตรายในพื้นที่การผลิต

มด

 • ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดมดบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์
 • การใช้เหยื่อพิษแมลงมดประเภทน้ำเชื่อม และแบบเม็ด

แมลงคลานอื่น

 • ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงคลานอื่น ๆ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์

แมลงบิน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ ยุง และแมลงบินอื่น ๆ

 • ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงบินบริเวณแหล่งเกาะพักภายนอกอาคาร และใต้ถุนอาคาร
 • ฉีดพ่นสารเคมีประเภทควันบริเวณรางระบายน้ำ และใต้ถุนอาคาร
 • การใช้เหยื่อพิษแมลงวัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดภายนอกอาคาร
 • การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินประเภท “Food Grade” ภายในอาคารเพื่อลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเคมีอันตรายในพื้นที่การผลิต
 • การใช้กับดักกลไกในการกำจัดแมลงวันบริเวณแหล่งเกาะพัก
 • การใช้กับดักยุง ร่วมกับสารดึงดูดยุง เพื่อกำจัดยุงภายใน และภายนอกปอาคาร

ปลวก

 • การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกฉีดอัดบริเวณรังปลวก เพื่อกำจัดปลวกบริเวณภายนอกอาคาร โดยใช้สารเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกโดยเฉพาะ และขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาประเทศไทย
 • การใช้เหยื่อปลวก (มีผลเฉพาะปลวกอย่างเดียว) เพื่อกำจัดปลวกบริเวณภายในอาคาร ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดมากกว่า 95% กับปลวกสายพันธุ์ Coptotermes (ปลวกใต้ดิน) และใช้เวลาการกำจัดประมาณ 45 – 90 วัน (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเหยื่อปลวก)

 

วิธีการป้องกันและมาตรการป้องกันสัตว์พาหะ

 1. จัดหาบริษัทเพื่อปรึกษาและวางมาตรการป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะ
 2. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากร
 3. วางกฎระเบียบเพื่อควบคุมพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้สะอาด เพื่อลดโอกาสการบุกรุกจากสัตว์พาหะ
 4. มีการควบคุมทรัพยากรให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ

 

การป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทสินค้าบริโภค ควรจะต้องจัดให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์จนก่อให้เกิดอันตรายหรือแพร่กระจายโรคต่าง ๆ จากสัตว์พาหะไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งการป้องกันและกำจัดนั้นควรจะต้องมีการจัดทำแผนการควบคุมอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นบริหารจัดการกันเองภายในองค์กร หรือโดยการจ้างบริษัทภายนอกที่มีความชำนาญมาดูแล ในส่วนของพนักงานเองก็จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ควบคู่กับการปฏิบัติตามแผนการป้องกันสัตว์อย่างเคร่งครัด

หากประสบปัญหาสัตว์ติดต่อทีมงานมืออาชีพ โทร 087-615-9999

แชร์โฟสนี้