กำจัดแมลงสำหรับโรงงาน
Diamond Planet (Thailand) Co.,Ltd.
งานบริการควบคุม-กำจัดสัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรม
ทาง Diamond Planet รับบริการออกแบบแผนงาน และทำบริการควบคุม-กำจัดสัตว์พาหะในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามระบบมาตรฐานคุณภาพโรงงานในระบบ GMP, HACCP, ISO22000 และมาตรฐานคุณภาพอาหารเพื่อการส่งออกต่างประเทศเช่น ระบบมาตรฐาน AIB, BRC, IFS, FSSC 22000, NSF International เป็นต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านอาหารเป็นสูงสุด
งานบริการของบริษัท Diamond Planet
1.งานบริการตรวจนับจำนวนประชากร และวิเคราะห์ชนิดสัตว์พาหะ ดังต่อไปนี้
 1. การบริการให้เช่าเครื่องดักแมลง (Insect Light Trap) และตรวจนับจำนวนประชากรของแมลงบิน เช่น แมลงวัน แมลงหวี่ ยุง และแมลงบินอื่นๆ ที่เข้ามาในพื้นที่อาคาร
 2. การบริการติดตั้งกล่องกาวดักแมลงคลาน/หนู (มีระบบกุญแจล็อก) และตรวจนับจำนวนประชากรของแมลงคลาน เช่น แมลงสาบ มด แมลงคลานอื่นๆ และหนู
 3. การบริการติดตั้งกล่องเหยื่อพิษหนู และบริการตรวจสอบการกินเหยื่อพิษ
 4. การบริการติดตั้งกล่องกาวดักจิ้งจก และตรวจนับจำนวนประชากรจิ้งจก
 5. การบริการติดตั้งสถานีกับดักฟีโรโมนของแมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่น มอดแป้ง มอดยาสูบ ผีเสื้อข้าวสาร เป็นต้น
 6. การบริการจัดทำรายงานเชิงสถิติ (กราฟ) ของจำนวนสัตว์พาหะทุกประเภทที่ทำการตรวจนับ รวมถึงคำแนะนำในการจัดการเมื่อพบปัญหาสัตว์พาหะในพื้นที่มากกว่าค่ามาตรฐาน
 7. การบริการวิเคราะห์ประเภทของแมลง และสัตว์พาหะที่เกิดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบ
2. งานบริการควบคุม-กำจัดสัตว์พาหะ ดังต่อไปนี้
หนู
ภายนอกอาคาร: ออกแบบระบบป้องกัน ติดตั้งสถานีเหยื่อพิษหนู และเปลี่ยนเหยื่อพิษ
ภายในอาคาร: ออกแบบระบบป้องกัน ติดตั้งสถานีกล่องกาวดักหนู และเปลี่ยนแผ่นกาว
 1. สถานีเหยื่อพิษผลิตจากวัสดุพลาสติกประเภท PP มีความคงทนต่อแสงแดดในเมืองไทย
 2. มีกุญแจสำหรับ Lock เพื่อความปลอดภัย
สถานีเหยื่อพิษหนู

สถานีกล่องกาวดักหนู

แมลงคลาน : การบริการควบคุม-กำจัดปัญหาแมลงสาบ มด และแมลงคลานอื่นๆ
แมลงสาบ
 1. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงสาบ โดยใช้ “Clean-Out Program” ซึ่งเป็นวิธีการที่ทางบริษัทฯ คิดค้นรูปแบบการทำบริการแบบพิเศษ ที่ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดปัญหาแมลงสาบในพื้นที่
 2. การใช้เหยื่อพิษแมลงสาบ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถฉีดพ่นสารเคมีประเภทน้ำได้
 3. การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบประเภท “Food Grade” เพื่อลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเคมีอันตรายในพื้นที่การผลิต
มด
 1. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดมดบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์
 2. การใช้เหยื่อพิษแมลงมดประเภทน้ำเชื่อม และแบบเม็ด
แมลงคลานอื่นๆ
 1. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงคลานอื่นๆ บริเวณแหล่งเพาะพันธุ์
แมลงบิน: การบริการควบคุม-กำจัดแมลงวัน แมลงหวี่ ยุง และแมลงบินอื่นๆ
  1. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงบินบริเวณแหล่งเกาะพักภายนอกอาคาร และใต้ถุนอาคาร
  2. ฉีดพ่นสารเคมีประเภทควันบริเวณรางระบายน้ำ และใต้ถุนอาคาร
  3. การใช้เหยื่อพิษแมลงวัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดภายนอกอาคาร
  4. การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงบินประเภท “Food Grade” ภายในอาคารเพื่อลดปัญหาเรื่องการปนเปื้อนเคมีอันตรายในพื้นที่การผลิต
  5. การใช้กับดักกลไกในการกำจัดแมลงวันบริเวณแหล่งเกาะพัก
  6. การใช้กับดักยุง ร่วมกับสารดึงดูดยุง เพื่อกำจัดยุงภายใน และภายนอกอาคาร

ปลวก: การบริการควบคุม-กำจัดปลวก
 1. การใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกฉีดอัดบริเวณรังปลวก เพื่อกำจัดปลวกบริเวณภายนอกอาคาร โดยใช้สารเคมีที่เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกโดยเฉพาะ และขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาประเทศไทย
 2. การใช้เหยื่อปลวก (มีผลเฉพาะปลวกอย่างเดียว) เพื่อกำจัดปลวกบริเวณภายในอาคาร ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดมากกว่า 95% กับปลวกสายพันธุ์ Coptotermes (ปลวกใต้ดิน) และใช้เวลาการกำจัดประมาณ 45 – 90 วัน (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อของเหยื่อปลวก)
3. จัดอบรมหลักสูตรการป้องกัน และควบคุมสัตว์พาหะขั้นพื้นฐาน ดังต่อไปนี้
 1. ชื่อหลักสูตร “Basic of food defense & pest elimination in Food Manufacturing”
  1. หัวข้อการอบรม
   1. ผลกระทบของสัตว์พาหะต่ออาหาร และผลิตภัณฑ์
   2. ชีววิทยาของสัตว์พาหะที่สำคัญ
   3. ช่องทาง เส้นทางการบุกรุกของสัตว์พาหะ
   4. ปัจจัย และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสัตว์พาหะในพื้นที่
   5. การควบคุม การจัดการ และแนวทางการป้องกันสัตว์พาหะเบื้องต้น
 1. ผู้ที่แนะนำเข้ารับการอบรม: พนักงานระดับ Leader และ Supervisor ขึ้นไป ในโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
 2. ตามระบบมาตรฐาน GMP ของโรงงานผลิตอาหาร,
  1. โรงงานต้องมีระบบควบคุม-กำจัดสัตว์พาหะในพื้นที่ของโรงงานทั้งหมด
  2. ต้องมีการฝึกอบรมผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการควบคุมสัตว์พาหะ จากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสัตว์พาหะ และความปลอดภัยทางด้านอาหาร (Food Safety)
  3. พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันสัตว์พาหะต้องได้รับการฝึกอบรม และทบทวนการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 1. ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรมจำนวน 3 ชั่วโมง ต่อ 1 หลักสูตร
 2. ราคาค่าฝึกอบรมมูลค่า 7,000 บาท ต่อ หลักสูตร ต่อ ผู้อบรม 35-40 คน (ราคาดังกล่าวรวมค่าวิทยากร, เอกสารการฝึกอบรม)
 3. Certificate ของวิทยากร
4. สัตว์พาหะส่งผลกระทบต่อโรงงานผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อย่างไร?
 1. แมลง และสัตว์พาหะสามารถปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ และวัตถุดิบในพื้นที่การผลิต จนส่งผลให้เกิดการผลิตที่ไม่ปลอดภัย และทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำลายชื่อเสียงของผู้ผลิตอาหาร
 2. แมลง และสัตว์พาหะบางชนิด เช่น แมลงวัน ยุง แมลงสาบ หนู สามารถนำพาเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพต่อมนุษย์
 3. แมลงศัตรูในโรงเก็บ เช่นด้วง มอด ผีเสื้อกลางคืน ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียน้ำหนัก และคุณค่าทางอาหารของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
5. ทำไหมต้องใช้บริษัท Diamond Planet
 1. Our work approached
  1. หัวหน้าทีมบริการมีประสบการณ์การควบคุม-กำจัดสัตว์พาหะมากกว่า 3 ปี
  2. ทีมงานบริการปฏิบัติงานแบบ “Safety Mindset”
  3. ทีมปฏิบัติงานผ่านการอบรมเรื่อง “Food Safety” ก่อนออกปฏิบัติงานจริง
  4. มีระบบการฝึกสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “Food Safety”
  5. รับแจ้งปัญหาตลอด 24/7
 2. Science support
  1. บริการ Pest ID & สำรวจปัญหาสัตว์พาหะเชิงลึก
  2. บริการจัดทำ Trend Analysis Reports
  3. ฟรี…อบรมหลักสูตร “Basic of food defense & pest elimination in Food Manufacturing”
  4. สนับสนุนการตรวจรับระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานโรงงาน
 3. Certificates
  1. ISO 9001:2015 Company approved
  2. GMP & HACCP & Food Safety certificate profile
  3. Thailand Food and Drug Administration license
  4. Thailand Department of Livestock Development license
6. ทีมงาน Diamond Planet เข้าสำรวจพื้นที่ก่อนนำเสนอแผนงานการทำบริการโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับผ่านการอบรมหลักสูตร
 1. ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างในบ้านเรือน หรือทางสาธารณะสุขจากสำนักงานอาหารและยา
 2. ระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหาร และเพื่อการส่งออก
 3. ระบบมาตรฐานคุณภาพ Food Safety, GMP, และ HACCP
Certification Diamond
บริการของเราได้รับเสียงตอบรับความพึงพอใจ ด้านประสิทธิภาพในการกำจัดปลวกได้อย่างแท้จริง ปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมไปถึงในด้านการบริการที่ประทับใจจากผู้ใช้บริการหลายราย ตั้งแต่กลุ่มลูกค้าในระดับครัวเรือน ขนาดย่อมไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากมาย
ใบรับรองจาก กรมปศุสัตว์
Certification of Singapore
ผ่านการอบรมจาก สมาคมชั้นนำ
ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด