อันตรายจาก “หนู” พาหะนำเชื้อโรค

อันตรายจาก “หนู” พาหะนำเชื้อโรค

หนูเป็นสัตว์ที่เราควรจะต้องป้องกันและระวังอย่างมาก เพราะหนูนั้นมีส่วนสําคัญในเรื่องของสาธารณสุข ที่อาจแพร่โรคหลายชนิดมาสู่คนได้ ทําให้เกิดการเจ็บป่วยและเสี่ยงต่อสุขภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ และภาพลักษณ์ขององค์กร

ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากหนู

หนูเป็นสัตว์กัดแทะ ซึ่งเป็นผลเสียที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งของเครื่องใช้ หรือแม้กระทั่งการกัดสายไฟ ทางด้านสุขภาพอนามัย เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เพราะหนูเป็นตัวพาหะของโรคติดต่อหลายชนิดซึ่งสามารถแพร่กระจายมาสู่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ โรคฉี่หนู กาฬโรค สครัปไทฟัส และมิวรีนไทฟัส เป็นต้น

การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญ ยิ่งในธุรกิจสินค้าประเภทบริโภคไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้องมั่นใจว่ากระบวนการผลิตนั้นไม่มีสัตว์พาหะอย่างหนูมารบกวน

Share on social networks
ให้ Diamond Pest ฆ่าปลวกทั้งหมด